สวท. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา และประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ในช่วงเช้ามีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “รู้จักคน รู้จักงาน” และช่วงบ่ายมีการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  ทั้งหมด 9 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานของ นายธนพนธ์  สารรุก และสิบเอกโสภณ  เพ็ชรพยัพ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์  ชื่อผลงาน “ผลของตำรับการใส่ปุ๋ยที่มีต่อการพัฒนาผลและผลผลิตของฟักทองญี่ปุ่น" และรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผลงานของ นางสาวนภัสสร  เปียปั่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อผลงาน “การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนของเสียงด้วยการแปลงฟูเรียแบบไม่ต่อเนื่อง" โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST: