สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 (ชั้น2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ไม้เรียง เป็นประธานในการประชุม​
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: