สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาต  วงศ์กาวี Section Manager People Support Center Major Cineplex Group PLC. บรรยายเรื่อง บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ปิยะณัฐ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: