กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

710

ระดับปริญญาตรี  ยื่นคำร้องดังต่อไปนี้
 สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต : พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,700 บาท
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา : ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษาฉบับละ 50 บาท 
 สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว  ให้สำเนาใบเสร็จรับเงินแนบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา , ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์
 ยื่นคำร้อง สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา : ค่าธรรมเนียมชุดละ 50 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม