สวท. จัดประชุมปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุม ปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาให้สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสารคำร้อง และรายงานสรุปต่าง ๆ ผ่านระบบได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: