จัดโครงการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "เทคนิคการให้คำปรึกษาวิชาการ" เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการให้คำปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ณัฐพงศ์  สุโกมล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาจารย์นวภัทร  น้ำใจ และอาจารย์ชินณภัคย์  ศิริสวัสดิ์ เป็นวิทยากร

รายการ
ไฟล์
     เทคนิคการให้คำปรึกษาวิชาการ
     Life position
     แบบแผนบุคลิกภาพ ภาษาท่าทาง น้ำเสียง และภาษาพูด 
     แบบทดสอบการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: