สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561  ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 
ศูนย์นนทบุรี                         
ภาคปกติ    วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561   ภาคสมทบ  วันที่ 11 สิงหาคม 2561

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ภาคปกติ    วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ภาคสมทบ  วันที่ 11 สิงหาคม 2561
ศูนย์สุพรรณบุรี 
ภาคปกติ    วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561   ภาคสมทบ  วันที่ 11 สิงหาคม 2561
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ​


จัดทำโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: