สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education


 

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ CDIO-base Education กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตร เข้าใจหลักการของ Constructive Alignment และออกแบบการเรียน-การสอน-การประเมินผล ที่เหมาะสมกับรายวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบ CDIO ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร และคณะวิทยากร 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล, เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: