สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 อาคารเจ้าพระยา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี


ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: