สวท.จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 อาคารเจ้าพระยา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เพื่อรับทราบสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือก เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมรรถนะวิชาชีพและทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ได้แก่
             - คุณเศรษฐา  คะชินทร์                     บริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด
             - คุณอภิชาต  วงศ์กาวี                       บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
             - คุณฉัตรชัย  เกียรติวีระสกุล             บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
             - คุณณัฐวัยวัฒน์  ลาลุนพงศ์เดชชัย  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)


จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 


 

POST: