สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย เกียรติวีระสกุล ผู้จัดการอาวุโสทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ" เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 


ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: