สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาต วงศ์กาวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ" เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 อาคารเจ้าพระยา 


ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ปิยะณัฐ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: