สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน" เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 อาคารเจ้าพระยา 
 


ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: