สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรศักดิ์  สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอร์เรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ" เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 19


ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: