สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย เกียรติวีระสกุล ผู้จัดการอาวุโสทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ" เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1
 


ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ปิยะณัฐ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: