สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านระบบสหกิจศึกษา ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัย คณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: