รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

900

รายการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
รายละเอียดการรับสมัคร  
   ประกาศการเพิ่มช่วงเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 
   2. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  4 ปี ภาคสมทบ ศูนย์นนทบุรี 
   3. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
   4. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิ เกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
   5. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   6. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   7. กรอกใบสมัคร รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
   8. ลงทะเบียน MyTCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
   9รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา TCAS 2562 รอบที่ 2 โควตา
   10. จุดบริการรับชำระเงิน
   11. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม