สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน" เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 19 ศูนย์นนทบุรี

 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี/ธงพร
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: