สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานผลสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการดำเนินการมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป และพิจารณากำหนดการดำเนินการ การทดสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: