สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา  คะชินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “พื้นฐานอาชีพ” เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: