สวท.จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบทะเบียนและประมวลผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบทะเบียนและประมวลผล" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ระบบทะเบียนและประมวลผลและผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าใจและใช้งานระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: