สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อดำเนินการจัดทำตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: