สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านระบบสหกิจศึกษา ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัย คณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2


 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: