สวท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน รองผู้อำนวยการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อพิจารณาข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference : TOR)  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณณาการกับ การทำงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. การพัฒนาหลักสูตร/ออกแบบหลักสูตรใหม่ที่มีช่วงเวลาของการทำงานในสถานประกอบการตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยใฃ้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผล เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่ทำงานได้จริงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และ ๒. หลักสูตรการพัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: