ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

คณะ
รายชื่อ
    ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี
   บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี

POST: