สวท. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง 320218 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ​จากผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ห้องที่มีผลคะแนนมากที่สุด คือ ห้อง 320221 เท่ากับ 98.39 คะแนน รองลงมาคือ 320224 และ 320218 มีคะแนนเท่ากันคือ 95.45 ตามลำดับ ผู้บริหารจึงมอบของขวัญให้กับห้องที่มีระดับคะแนนดังกล่าวทั้ง 3 ห้อง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ


 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: