สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 1

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: