สวท. ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงพื้นที่ตรวจในส่วนนโยบายและการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส+3 ห้องเอกสารการพิมพ์ และห้องสำนักงาน  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม 5ส+3 เป็นประจำทุกปี

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: