สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553-2560 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 พิจารณากำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: