สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย ดร.จอมพล  สุภาพ
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดย อาจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณฉัตรชัย  เกียรติวีระสกุล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: