สวท.จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน ร่วมกับพันธมิตรหลัก บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานร่วมกับพันธมิตรหลัก (บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อกำเนิดโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ด้าน IT ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการทำงานจริงควบคู่กันไป โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพล  ขุนเมือง ประธานกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา นำคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: