สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์กันตวีย์  เวียงสิมา
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณโสภาพรรณ  สรรพศิริ
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดย อาจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกุล

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: