อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบนโยบายในการบริหารงานให้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนักผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เชิญประชุมและแสดงความยินดีกับ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนัก ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งให้แนวนโยบายในการบริหารงานแก่ คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก และรับฟังความคิดเห็น นโยบายในการบริหารงานคือ

  • สติ  มั่น สมาธิในการทำงาน บริหารงาน คิดดี พูดดี ทำดี
  • ขันติ  อดทด อดกลั้น
  • สันติ  สร้างความรัก ความสามัคคี ผูกพันที่ดีในองค์กร หน่วยงาน สร้างความเข้าใจสื่อสารทั่วถึง ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง มีหลักการ กฎเกณฑ์ เหตุผล

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: