สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์สุรัสวดี สิทธิสระ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณปกรณ์  โฮมชัย
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสุขุม ปทีป ณ ถลาง
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: