สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Educationสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบการเรียนการสอน-การประเมินผล ที่เหมาะสมกับรายวิชา และเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบ CDIO ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

ประมวลภาพมอบเกียรติบัตรโครงการ 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: