สวท.จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบโล่เกียรติคุณ การเสวนา หัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรให้ถูกใจสถานประกอบการ" และประกวดผลงานของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานของ นายธนาธิป  เงินศรีทอง และนางสาวนฤชนาท  ไก่แก้ว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชื่อผลงาน “การลดเวลาสูญเสียของการตรวจสอบคุณภาพใน LINE P9" และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของ นางสาวณัฐภรณ์  สุภิเจ นางสาวอรนุช  บุญล้ำ และนายอิทธิพล  วงษ์เบาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อผลงาน “การลดปริมาณการสูญเสียในสายการผลิตปลาทูน่าของบริษัท เอส.เค ฟู้ดส์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: