สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อนำผลการดำเนินการมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป พิจารณากำหนดการ การทดสอบฯ ครั้งที่ 2 และหารือแนวทางการพัฒนาการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: