สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณปกรณ์ โฮมชัย
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์สุรัสวดี สิทธิสระ
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์จิราณีย์  พันมูล
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย ดร.จอมพล  สุภาพ

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: