สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาระยะเวลาการฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายธีรพล  ขุนเมือง เป็นประธานการประชุม และศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ   อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้บรรยายและเยี่ยมชมกระบวนการในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานสากลแห่งหนึ่งของอาเซียน
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: