การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2562

831

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2562
   2. วิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า)
   3. จำนวนรับสมัคร และคุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า)
   4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา
   5. กรอกใบสมัครออนไลน์  (ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562)
   6. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   7. จุดบริการรับชำระเงิน

POST: