สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตร่วมกับพันธมิตรหลัก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ๑ อาคารเจ้าพระยา ศูนย์วาสุกรี และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เป็นพันธมิตรหลัก โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะวิทยากรจากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ

POST: