สวท.ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประมวลภาพก่อนดำเนินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

POST: