สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ 2
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 320319 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และสามารถจัดทำ (ร่าง) แผนการเรียนเชิงบูรณาการกับการทำงานได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.อลงกต  ยะไวทย์ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

1. หลักการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
2. ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
4. การจัดทำแผนการเรียนเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

 


 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: