สวท. จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาทุจริตในการวัดผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุจริตในการวัดผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: