สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 1

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: