สวท.นำผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 เข้ารับช่อดอกไม้จากนายกสภามหาวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เข้ารับช่อดอกไม้ จาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  จำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้แก่ 

  1. รางวัลสถานประกอบการดำเนินสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
  2. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ อาจารย์กอบชัย เมฆดี
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ/ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายธนาธิป เงินศรีทอง และนางสาวนฤชนาท ไก่แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. รางวัลชมเชย โครงการ/ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายธนวันต์  เอี่ยมอาจ นายใบหยก  นุ่นคงและนายพีระพงษ์  ญาณะคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  5. รางวัลชมเชย โครงการ/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวณัฐภรณ์  สุภิเจ  นางสาวอรนุช  บุญล้ำและนายอิทธิพล  วงษ์เบาะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: