ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันแรก)ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: