สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562  ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562 
ศูนย์นนทบุรี                         
ภาคปกติ    วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562   ภาคสมทบ  วันที่ 29 มิถุนายน 2562

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ​
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ภาคปกติ    วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562     ภาคสมทบ  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ศูนย์สุพรรณบุรี 
ภาคปกติ    วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562   ภาคสมทบ  วันที่ 29 มิถุนายน 2562

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST: