สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บรรยายโดย อาจารย์วันดี  ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันธิชา  ทองพูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: