สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเตรียมความพร้อม ในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์จิราณีย์  พันมูล
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์วนิดา  วงศ์บรรณาคม
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์สุกานดา  เปี่ยมบริบรูณ์

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: